Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony Formularz zgłoszenia

Wstęp deklaracji

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://rekrutacja.rajska.info/

Dane teleadresowe jednostki:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Adres korespondencyjny: ul. Rajska 1, 31-124 Kraków
Telefon: +48 123752202
E-mail: biblioteka@rajska.info

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań WBP w Krakowie,
  • zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań WBP w Krakowie,
  • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marcin Karkosz
e-mail: dostepna@rajska.info
Telefon: 123752280

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna jest opisana w deklaracji dostępności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie: https://www.rajska.info/deklaracja-dostepnosci